Župa Svih Svetih - Gala-Gljevgala svi sveti

Adresa: Gala-Gljev, 21241 Obrovac Sinjski
Telefon: (021) 839-999

Župnik: fra Luka Delić, OFM

Raspored sv. misa

Nedjeljom kroz cijelu godinu

Crkva Svih Svetih - Gala: u 10.30 sati;
Crkva sv. Jeronima - Gljev: u 9.00 sati.

Povijest


Župa Gala obuhvaća dva sela: Galu, pri polju, i Gljev, iza brda. Područje današnje župe bilo je naseljeno i u srednjem vijeku, o čemu govori nekropola stećaka nedaleko od groblja u Gljevu. Nakon Velikog rata s Turskom, koji je završio mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine područje s lijeve strane Cetine u Sinjskom polju i nadalje je ostalo pod turskom vlašću, a granica je išla rijekom Cetinom. Najveći dio današnjeg stanovništva doselio se nakon Malog rata (1714.-1718.). Među harambašama koji su doveli narod na područje Gale spominju se Jakov Tomašević i Pavao Milanović. Samostalno je došlo još nekoliko obitelji od Livna i drugih krajeva, pa se oko godine 1720. stanovništvo ustalilo.  Nakon oslobođenja od Turaka u Malom ratu 1715. godine Gala s Gljevom, te Otok, Udovičić i Ruda sačinjavali su jednu župu, koju su vodili franjevci iz sinjskoga samostana.   Župa Gala-Gljev osamostaljena je 1830. godine. Organski dekret iz 1849. dao joj je službeni status izložene kapelanije, što znači da je župa imala pravo na svoga svećenika, koji je nosio naslov župnog upravitelja.  

Matična knjiga R iz 1830. do 1853. nalazi se u DAZ. Knjige R od 1853. do 1876. i U od 1832. do 1869. nalaze se u DAS. U MU Sinj su knjige R od 1877. do 1947. (četiri sveska; V od 1904. do 1948., dva sveska; U od 1870. do 1948., tri sveska,. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica od 1844. do 1940. Godine 1766. na području Gale-Gljeva, Otoka, Udovičića i Rude bilo je svega 1338 stanovnika.  

Župna kuća, sagrađena u 19. stoljeću, pred kraj Drugog svjetskog rata, zajedno s kapelom Sv. Ante, je srušena pa je 1965. godine sagrađena današnja, prema nacrtu arh. Ante Barača. U prizemlju kuće je kapela i vjeronaučna dvorana. Tom je prigodom stara kuća sa svojom okućnicom bila prodana.  

Godine 1938. u župi je bilo 1.966 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1.366.

Crkve

gala svi sveti1. Župna crkva Svih Svetih sagrađena je u današnjem obliku 1830. godine na mjestu starije i manje crkve, podignute između 1720. i 1730. godine od koje je ostala današnja apsida. Sa strana glavnih vrata nalazi se po jedan uzdužni prozor s polukružnim završetkom. Na sredini pročelja je okrugli prozor, a iznad pročelja zvonik na preslicu za tri zvona. U apsidi je bačvasti svod. U svetištu je oltar od šarenog mramora sa slikom Svih Svetih, rad F. Ludwiga 1893. godine. Sa strane oltara su kipovi sv. Frane i sv. Ante iz 18. stoljeća, a u lađi je Gospin kip s djetetom Isusom, koji se časti kao Gospa od Zdravlja. Crkva je obnovljena za župnikovanja fra Ivana Vuke 1975. godine, a njezinu je unutrašnjost nastavio uređivati župnik fra Mile Marović. Crkvena lađa je duga 12,70 i široka 7,30 metara, a četvrtasta apsida je duga 5,65 i široka 5,40 metara. Stepenište ispred crkve podignuto je posljednjih godina, za župnikovanja fra Duška Botice.

gala gljev sv jeronim2. Crkva Svetog Jeronima je područna crkva u Gljevu, podignuta na mjestu stare crkvice iz prve polovice 18. stoljeća. Budući da je navodi nadbiskup Bizza 1750. godine, svakako je sagrađena prije toga vremena. Današnja je crkva novija građevina s apsidom, sagrađena prije 1907. godine, jer je navodi Šematizam iz 1908. Iznad  pročelja je noviji zvonik na preslicu, sa strana vrata po jedan uski prozor s polukružnim završetkom. Na sredini pročelja je kamena rozeta.  Crkva je s apsidom duga 19,45, a širina lađe iznosi 8,10 metara. Oltar je od domaćeg kamena, tzv. muljike. Na oltaru je kip sv. Jeronima, titulara crkve. Uz triumfalni luk nalazi se kip sv. Petra, apostola. U crkvi se nalazi staro raspelo. Kod crkve je za župnikovanja fra Mile Marovića (1979.-1986.) podignuta prizemna betonska zgrada za vjeronaučnu dvoranu.

3. Kapela Gospe Fatimske nalazi se u prizemlju župne kuće. Kapela je otvorena nakon izgradnje kuće 1965. godine. Ona služi za svakodnevne potrebe župnika i za vjeronaučnu dvoranu.

gala gospina kapelica cudotvorna medaljica4. Kapelica Gospe Sinjske je minijaturna, usputna kapelica podignuta pored ceste iz pobožnosti prema Gospi Sinjskoj

 

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 14
 Prvopričesnici 14
 Krizmanici -
 Ženidbe 4
 Sprovodi 23