Župa sv. Petra ap. - Kaštel Novikaste novi ZC sv petar

Adresa: N. Koludrovića 1, Kaštel Novi, 21217 Kaštel Štafilić
Telefon: (021) 230-246

Facebook stranica župe: Župa sv. Petra ap. Kaštel Novi

Župnik: don Darijo Čorić

Raspored sv. misa


Nedjeljom
Župna crkva sv. Petra - u 8.00 i u 10.00 sati.
Crkva sv. Leopolda - u 11.30 sati.

Radnim danom
Župna crkva sv. Petra - u 18.00 odnosno 19.00 sati.
Crkva sv. Leopolda - u 17.00 odnosno 18.00 sati.

Povijest

Kaštel Novi je nastao oko kaštela što ga je na svom imanju, na samoj morskoj obali, počeo graditi trogirski plemić Pavao Čipiko 1512. godine za obranu svojih posjeda i težaka od sve češćih turskih upada. Taj je kaštel nazvan novi jer je prije kojih 35 godina bio podignut od Koriolana Čipika prvi kaštel koji je nazvan stari. Prvi stanovnici današnje župe živjeli su u podkozjačkim selima Špiljanu i Žestinju. U Špiljanu je krajem 12. stoljeća sagrađena crkva Svete Marije od Špiljana, poslije nazvana Stomorija (Sveta Marija) koja je bila župna crkva sve do preseljenja naroda na morsku obalu, gdje je uz Čipikov kaštel formirano selo koje je po novom Čipikovom kaštelu prozvano Kaštel Novi.

Župa Kaštel Novi nasljednica je stare župe u Špiljanu, a osnovana je odmah poslije doseljenja naroda iz podkozjačkih sela jer su za to već postojali potrebni uvjeti. Naime, već je u blizini kaštela postojala srednjovjekovna crkva svetog Petra od Klobučca koja se pod tim imenom izričito spominje 1185. i 1189. godine, a bila je vlasništvo benediktinskog samostana. Zahvaljujući toj crkvi Kaštel Novi postao je najstarija donjokaštelanska župa, jer doseljeni narod iz podkozjačkih sela nije trebao graditi novu župnu crkvu, nego mu je za to služila postojeća.

Župna kuća iz 19. stoljeća, koja je 1924. godine bila nadograđena, pošto se nalazila u blizini mora teško jc stradavala od posolice i jednim je dijelom bila u ruševnom stanju. Osim toga dio kuće je bio prodan. Prodani dio kuće župnik Luka Vuco je 1989. godine kupio, do temelja srušio južni zid i svu unutrašnjost i 1990. godine sagradio novu kuću, tri metra širu od prethodne. Kuća je dobila nove korisne sadržaje: veliku dvoranu u prizemlju i manju na katu i tri stana. Novčana sredstva za to većim je dijelom dobio od njemačke nadbiskupije Paderbom u kojoj je prije djelovao kao dušobrižnik za hrvatske radnike.

Matične knjige R od 1662. do 1812; R, V od 1755. do 1782; R od 1792. 1846, dva sveska; 1836. do 1853, dva sveska; R, U od 1782 do 1812; R 1812. do 1853; Vod 1690. do 1782; U od 1782. do 1812. nalaze se u ŽU. Knjige R od 1825. do 1847; 1848. do 1857; V od 1646. do 1677. i U od 1825. do 1836. nalaze se u DAZ. Knjiga U od 1836. do 1864. nalazi se u DAS. Stanja duša od 1782. do 1947. tri sveska, nalaze se u ŽU.
Župa je 1938. godine imala 1.300 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 4.000.

U župi djeluju redovnice Službenice milosrđa (Ančele) koje su godine 1931. sagradile samostan. Sestre pomažu u pastoralnom radu u župi, vode crkveno pjevanje.

Crkve

IMG 17461. Župna crkva svetog Petra, apostola nalazi se na mjestu stare crkve svetog Petra koja se spominje u 12. stoljeću. Taje crkva 1420. godine pojavnom naređenju bila do temelja srušena, da bi 1476. godine na istom mjestu bila podignuta nova koja je proširena 1566. godine. Crkva je ponovno povećana 1640. godine, kada je u njoj podignuto pet oltara. Veliki oltar u svetištu posvećen je sv. Petru, a pobočni oltari posvećeni su sv. Mladencima. Gospi, sv. Fabijanu i Sebastijanu te sv. Stjepanu i Jeronimu. Godine 1725. crkva je proširena sa dvije pobočne kapele i produženim prezbiterijem. Tom su prigodom seljani imali na pameti dvoje sačuvati od stare crkve netaknutim i da njihova crkva svojom ljepotom i veličinom nadmaši druge crkve u biskupiji. Tada su dodana dva nova oltara posvećena sv. Anti i Sv. Križu Poslije toga crkva je bila posvećena 21. rujna 1725. Biskup Manola u vizitaciji 1760. godine za crkvu kaže da je veličanstvena. Godine 1871. počeli su se oko crkve podizati zidovi pobočnih lađa koje su zbog nestašice novca završene tek 1902. godine. Iste godine crkva je bila blagoslovljena, a 1908. godine bila je svečano posvećena. Poslije Drugog vatikanskog sabora ispred glavnog oltara u svetištu je postavljen oltar prema puku tako daje nabavljena nova menza i postavljena na dijelove demontirane pro-povjedaonice. Godine 2002. klesar Veljko Cvitković izmijenio je izgled toga oltara i dao mu današnji pravokutni oblik. Godine 1869, kako je to uklesano na vrhu kupole, pred crkv om je podignut osmerokutni zvonik. Crkvena lađa je duga 27 i široka 13,70 metara. Sv etište, u kojemu je smješten glavni oltar, dugo je 5, a sakristija iza svetišta 3,80 metara. S produženim pjevalištcm na sljedeći luk lađe 1997. godine crkva ukupno ima 400 m. Godine 1971. crkva je stavljena pod zaštitu spomenika kulture treće kategorije, regionalno značenje. Prostor oko crkve (cimatorij) 2000. godine je popločan betonskim pločicama i tom su prigo¬dom pokriveni stari grobovi.

IMG 19112. Crkva Svete Marije - Stomorija prvi put se u dokumentima spominje 1189. godine, kada je dobila značajan beneficij. Čini se daje crkva podignuta na starokršćanskom sakralnom prostoru, o čemu govore neki arheološki nalazi iz početka 6. stoljeća. Ona je bila župna crkva starog sela Špiljana i okolnih manjih sela. Ponekad se zove Gospa od Špiljana. Glavna svetkovina je Velika Gospa. Crkva je više puta bila popravljana. Godine 1710. bio je proširen prostor oko oltara u četvrtastoj apsidi. Godine 1637. biskup Jordanus spominje daje u crkvi jedan oltar sa «siromašnom ikonom». Svod je bačvast, a krov pokriven kupom kanalicom. Oltar je odmaknut od zida apside da se oko njega može obilaziti («liziti»). Na oltaru je Gospina slika. Crkva je temeljitije obnovljena prigodom osamstote obljetnice 1989. i 2002. godine. Godine 2003. nedaleko od crkve sagrađene su pomoćne prostorije, 70 m za potrebe svetišta.

3. Crkva svetog Jurja nalazi se u srednjovjekovnom podkozjačkom selu Žestinju ili Miranu. Ona je starija od Stomorije. Podigli su je Barbanići, a 1583. godine odlukom pape Grgura XIII. sa svojim posjedima pridružena je Stolnom kaptolu u Trogiru. Oko crkve je srednjovjekovno groblje sa stećcima. Kod crkve je u novije vrijeme nastalo naselje Rudine pa se u njoj svake nedjelje slavila misa, dok nije izgrađena nova crkva svetog Lcopolda Bogdana Mandića. Crkva čeka stručnu obnovu.

IMG 49054. Crkva svetog Josipa je sagrađena na groblju, ispod današnje magistralne ceste, 1928. godine. Ona je zajednička grobljanska crkva za Katel Novi i Kaštel Štafilić. U crkvi je jednostavni oltar prema puku. Godine 1999. na crkvu je postavljen novi krov i uređeno svetište. Crkva ima četvrtastu apsidu. Dimenzije su 12,90 x 6 metara.

5. Kapela svetog Roka nalazi se u mjestu, a sagradili su je mještani kao zavjet od kužne bolesti 1586. godine. Spominje je biskup Manola 1760. godine. U njoj je kip sv. Roka. rad kipara Marina Studina. Godine 2002. kapela je obnovljena i postavljenje novi krov.”

rudine6. Crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića. Gospe kurdske i sv. Ivana, apostola nalazi se u novom naselju Rudine. Župnik Luka Vuco je sagradio jednostavnu kapelu koja je služila i za vjeronaučnu dvoranu. Temelje nove crkve blagoslovio je 10. rujna 1995. godine mons. Bruno Kresing, generalni vikar nadbiskupije Paderborn, koji je već 14. travnja 1996. crkvu blagoslovio naime, njemu je ta čast pripala jer je nadbiskupija Paderborn bila glavni dobročinitelj te crkve. Crkva ima površinu od 250 m. Pored crkve podignut je zvonik s velikim javnim satom. Na blagdan Svih Svetih 1996. na zvonik su postavljena dva nova zvona, jedno u čast sv. Leopolda. teško 325, a drugo u čast sv Liberana (Libonja) zaštitnika nadbiskupije Paderborn, teško 191 kg. Nakon potpunog uređenja crkve uslijedila je posveta 23. kolovoza 1998. koju je obavio nadbiskup Paderboma Johannes Joachim Degenhardt, uz nazočnost splitskog nadbiskupa Ante Jurića. Crkva u Rudinama udaljenaje 3 km od župne crkve svetog Petra u Kaštel Novome, a u naselju već ima preko 200 obitelji. Kod crkve su u gradnji tri kuće koje je župnik Vuco predvidio za potrebe novog pastoralnog centra buduće župe Rudine. Prostorije u jednoj kući iznajmljene su općini na 20 godina, bez novčane nadoknade, za dječji vrtić koji je otvoren 4. ožujka 2003. godine. Godine 2001 uređena je župna dvorana od 150 četvornih metara, a buduća župna kuća iznutra je samo prezidana, dok je izvana posve uređena i na nju su postavljeni zatvori.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 54
 Prvopričesnici 65
 Krizmanici 81
 Ženidbe 18
 Sprovodi 32