Župa sv. Petra ap. - Muć Gornjimuc gornji sv petar

Adresa: Sv. Petra 6, Muć Gornji, 21203 Muć
Telefon: (021) 652-238

Župnik: don Ivica Barišić

Raspored sv. misa


Nedjeljom
9.30 sati - Sv. Luka - Gizdavac
11.00 sati - sv. Petra ap. - Muć Gornji
12.30 sati - sv. Ana - Mućko Zelovo

Povijest

Muć Gornji nalazi se u središtu Mućke krajine. Sve što je rečeno o prošlosti ovog kraja kod Muća Donjega odnosi se i na ovu župu. Neki drže da bi se stari ilirski i rimski Andetrium nalazio na području ove župe i to na lokalitetu Ćukove grede, gdje se vide ostaci ilirske gradine, što je teško prihvatiti. Lokalitet na kojem se nalazi župna crkva Svetog Petra poznat je u vrijeme kneza Branimira i sačuvao je neprekidnu sakralnost od tada pa sve do sada. Godine 1871. župnik Muća Gornjega don Mijo Jerko Granić kopao je temelje za novu župnu crkvu jer je stara za brojčano naraslu župu bila premalena, i tom je prigodom pronašao mnogo starih grobova i na kamenu oltarne pregrade nepotpuni latinski natpis, koji u hrvatskom prijevodu glasi: «U vrijeme kneza Branimira otkad je Krist uzeo sveto tijelo od Svete Djevice godine 888. VI. Indikcije.» Taj natpis jasno govori o crkvi iz vrermena kneza Branimira. Poslije toga je župnik don Ivan Bašić 1964. godine pronašao razbijeni natpis s tri skupine slova početnih riječi, koje su se vjerojatno odnosile na ime sveca zaštitnika crkve.  Sljedećih godina, 1975.-1979., vršena su stručna arheološka istraživanja, koja su utvrdila da je crkva iz vremena kneza Branimira, o kojoj govori pronađeni natpis, bila sagrađena na kasnoantičkoj građevini s apsidom, «koja je adaptirana u starohrvatsku crkvu nešto prije 888. godine». 

Na tom lokalitetu spominje se crkva Svetog Petra 1361. godine i «svećenik Vukoja, rektor crkve sv. Petra od Zmine» («de Smino». (V. Rismondo, Registar notara Nikole iz Augubija, HAS, Split, 1965, str. 13, separat.). Je li Branimirova crkva stradala za provale Tatara 1242. pa je podignuta nova ili je to ista crkva, prema dosadašnjim dokumentima ne možemo znati. Svakako, na istom mjestu spominje se crkva Svetog Petra i za vrijeme turske okupacije. Izričito je navodi apostolski misionar Nikola Bijanković 1683. u kojoj je bio na blagdan sv. Petra, kada se skupilo oko 200 osoba, rekao je misu i propovijedao.  Nadbiskup Cupilli spominje je 1709. i 1718. godine, što govori da nije bila porušena od Turaka. Godine 1761. podignuta je na istom mjestu nova crkva Svetog Petra, veća od prijašnje. Je li tom prigodom stara crkva posve srušena ili je možda proširena i nadograđena nije poznato. I ova je crkva kasnije srušena i sagrađena nova, sadašnja.

U posljednjim godinama turske vladavine, kao i nakon turskog odlaska, u Mućkoj krajini župničku službu vršili su franjevci, najprije iz samostana u Visovcu,a poslije dolaska novog stanovništva iz Broćna i njegove okolice u Hercegovini, župnici su bili franjevci iz samostana u Živogošću.  Sjedište župnika bilo je u Prugovu. U vizitaciji 1718. godine nadbiskup Cupilli kaže da crkva Svetog Petra, smještena u polju Muća, pripada župi Prugovo.

Muć Gornji postao je samostalna župa 1795. godine i tada je župa povjerena svjetovnim svećenicima. Prvi župnik osamostaljenje župe bio je don Božo Jadrić (1795.-1797). Mućkoj župi priključen je i Gizdavac i Mućko Zelovo.

Župna kuća nalazi se na brijegu poviše crkve. Sagrađena je u 19. stoljeću. Godine 1832. godine biskup Miošić našao u lošem stanju. Iako je više puta bila popravljana, nije zadovolajvala potrebe mućkih župnika, pa je 1896. godine raspisana dražba za veći popravak. Predračunska vrijednost iznosila je 1295 forinti koje je najvećim dijelom podmirila Vjerozakonska zaklada. Godine 1902. radovi su završeni i kuća je dobila današnji oblik.  Kuća je više puta bila popravljana od župnika u drugoj polovici 20. stoljeća.

Matične knjige su propale. U ŽU nalazi se nepotpuno Stanje duša iz 1795. godine. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1940. nalaze se u NAS.

Godine 1938. u župi je bilo 1.394 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 694 (Muć Gornji 553, Gizdavac 129, Zelovo 12).

Crkve

muc gornji sv petar1. Današnja župna crkva Svetog Petra nalazi se na mjestu srušene Branimirove crkve. Gradnju je započeo župnik Granić 1871. godine, zvonik je završen, za župnikovanja don Marka Perojevića 1914., a sa sjeverne strane crkve dograđena je četvrtasta kapela Gospe Lurdske, s oltarom, 1917. godine.  Crkva je sagrađena od klesanog četvrtastog kamena. Kameni zvonik ugrađen je u pročelje crkve. Do kata sa zvonima četvrtastog je oblika, a gornji dio je osmerokutnog. Na pročelju je otvorena fasada u obliku četverolisne djeteline. Na zidovima lađe su po dva prozora s polukružnim završetkom. I na pročelju sa strana zvonika nalaze se dva velika prozora. Crkva je u početku imala i dva pokrajna oltara, koji su bili posvećeni sv. Petru i sv. Jakovu s velikim drvenim kipovima. U poslijeratnim obnmovama ovi su oltari uklonjerni, a kipovi su postavljeni u zidne niše. Ispred glavnog oltara postavljen je oltar prema puku. Na starom velikom oltaru nalazi se oltarna slika koja prikzuje Gospu, sv. Petra i sv. Pavla sa strane. Iza oltara smještena je sakristija. Kor se nalazi u dnu lađe, iznad glavnih vrata. Crkva je duga i široka  metara.

muc gornji gizdavac sv luka2. Crkva Svetog Luke je područna crkva koja se nalazi u Gizdavcu. Sagrađena je od klesanog kamena oko 1885. godine. Lađa je jednostavna pačetvorina s četvrtastom apsidom u kojoj je smješten oltar. Sve do 1988. godine na pročelju se dizao zvonik na preslicu za tri zvona, koji je te godine zamijenjen novim kamenim zvonikom, koji završava piramidom. Na zvoniku je lijepa kamena rozeta s 12 krakova. Iste godine crkva je temeljito obnovljena, postavljen je novi krov s betonskom pločom i kupama, a u svetištu je podignut oltar prema puku ispred starok oltara u baroknom stilu. U crkvi je drveni kip sv. Luke. Pjevački kor nalazi se iznad glavnih vrata. Crkvena lađa duga je 10, i široka 6 metara, a apsida je duga i široka 4,10 metara.

muc gornji zelovo sv ana3. Crkva Svete Ane je područna crkva, sagrađena 1978. godine u Mućkom Zelovu ili Zelovu Gornjem. Crkva je betonska građevina, duga 14 i široka 6 metara, s jednostavnim oltarom prema puku i kipom sv. Ane. Na zidu je slika sv. Ane, koja je nabavljena 1878. godine, a prije izgradnje ove crkve nalazila se u srušenoj kamenoj kapeli sa zvonikom na preslicu za jedno zvono, sagrađenoj u 19. stoljeću. Crkva je sagrađena za župnikovanja don Jakova Dragušice, župnika Zelova Donjega (1974.-1989.), kada se mislilo Mućko Zelovo priključiti toj župi radi lakšeg posluživanja. Na zidovima lađe nalaze se po tri prozora s trokutastim završecima. Iznad pročelja je zvonik sa završnom piramidom i križem.

muc gornji gospa od pohoda4. Kapelica Gospe od Pohođenja ili «Gospe Petrovske», kako narod naziva ovaj blagdan, koji se slavio 2. srpnja. Kapelica se nalazi kod raskrižja cesta, na mjestu zvanom Progon. Prigodom proširenja i asfaltiranja ceste u drugoj polovici 20. stoljeća kapelica je nešto pomaknuta s prvotnog mjesta. Na zidu je slika koja prikazuje susret Gospe sa sv. Elizabetom i Zaharijom. Nad vratima je kamena ploča s natpisom: «Sv. Ivane Krstitelju moli za nas.» Ispod natpisa uklesan je datum 24. VI. 1929.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 11
 Prvopričesnici 17
 Krizmanici -
 Ženidbe 2
 Sprovodi 30