Župa sv. Filipa i Jakova ap. - Potravljepotravlje sv filip i jakov

Adresa: Potravlje, 21233 Hrvace
Telefon: (021) 818-555

Župnik: fra Tino Labrović, OFM

Raspored sv. misa


Nedjeljom kroz cijelu godinu
Crkva sv. Josipa - Maljkovo - sv. misa je u 9.00 sati;
Crkva sv. Filipa i Jakova - Potravlje - sv. misa je u 10.30 sati.

Radnim danom su svete mise prema dogovoru.

Povijest


Župa je dobila ime po srednjovjekovnoj tvrđavi Travnik, koja se spominje 1433. godine, a dizala se na obronku Svilaje. Selo ispod tvrđave dobilo je ime Podtravnik ili današnje Potravlje. Ovaj je kraj bio naseljen još za Ilira. Kršćanstvo se ovdje rano pojavilo, o čemu govore ostaci starokršćanske bazilike s grobovima na lokalitetu Grudine.  

Župa obuhvaća tri sela: Potravlje, Maljkovo i Satrić, koja su naseljena novim stanovništvom krajem 17. stoljeća koje je doselilo pod vodstvom franjevaca iz Hercegovine, ponajviše iz Broćna. U duhovnim potrebama narod su proviđali župnici iz samotna u Živogošću, pod čijim je patronatom župa bila sve do 1968. godine, kada je potpala pod sinjski samostan. Narod je poslije Drugog svjetskog rata ostao bez plodnih zemalja uz Cetinu koje je potopilo jezero za hidrocentralu Peruču.  

Župa je 90% zapaljena i uništena od četnika u Domovinskom ratu. Osim kuća, zapaljene su i dvije škole i sve crkve. To se događalo u rujnu i listopadu 1991., kada je narod napustio svoje kuće i otišao u izbjeglištvo.

Župna kuća nalazi se u Potravlju. Ona se dugo gradila. Temelji su postavljeni 1904, a zidovi su podignuti 1941., a djelomično je uređena za stanovanje župnika 1953. a u potpunosti dovršena tek 1973. godine. Stara župna kuća bila je poviše današnje. Ona je ostala zapuštena kao i kapelica do nje.

Matične knjige R od 1840. do 1854; V od 1826. do 1857. i U od 1826. do 1844. nalaze se u DAZ. U DAS nalazi se knjiga V od 1858. do 1895. U ŽU nalaze se prijepisi knjiga R od 1826. do 1948., osam svezaka; V od 1896. do 1948., dva sveska; U od 1845. do 1948., pet svetaka. Originali navedenih knjiga nalaze se u MJU Hrvace. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1939. U ŽU nalazi se Stanje duša iz 19. stoljeća.

Godine 1938. u župi je bilo 2.767 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1.385.

Crkve

potravlje sv filip i jakov1. Župna crkva Sv. Filipa i Jakova nalazi se u Potravlju. Sagrađena je 1774. godine. Ona je imala dva prozorčića uz vrata i okrugli prozor na pročelju, a iznad pročelja nalazi se ukrašeni zvonik na preslicu za tri zvona. Ispred pročelja bio je atrij. Crkva je više puta bila popravljana. Temeljitije je obnovljena 1972. godine i tom je prigodom uklonjen atrij, a dva su  prozorčića na pročelju zatvorena, ugrađen je betonski kor, nešto podignuto svetište, uklonjena je sakristija iza glavnog oltara, koji prighodom obnove, zajedno sa slikom sv. Filipa i Jakova, prislonjen na zid apside, a ispred njega postavljen je oltar prema puku. Ta je slika kopija stare slike, koja se nalazi u sinjskom samostanu.. Uz triumfalni luk su dvije niše. U jednoj je kip Gospe od Zdravlja, a u drugoj Svetog Ante. U crkvenoj lađi je kip sv. Blaža i slika sv. Jure iz 18. stoljeća. Brončane postaje križnog puta izradio je 1976. godine ak. kipar Ante Starčević. Godine 1972. uz apsidu je sagrađena mala sakristija. Tako je crkva izgledala prije srbo-četničke agresije. Crkva je od četnika granatirana i oštećena. Obnovljena je 1999. godine, za župnikovanja fra Ivana Dotura, darežljivišću biskupije Gubija, općine Hrvace i župljana, kako stoji na podignutoj ploči na pročelju crkve.

Treba reći da je ova crkva podignuta na mjestu stare, podignute od drva 1709. godine i pokrivene drvenim daščicama. Poslije je nju zamijenila mala kamena crkva.  

potravlje maljkovo sv josip2. Područna  crkva Svetog Josipa u  Maljkovu sagrađena je 1913. godine. Na pročelju je okrugli prozor, a iznad pročelja je zvonik na preslicu za tri zvona. Lađa je duga 13 i široka 8 metara, a dužina apside je 5 i širina 6 metara. U apsidi je veliki mramorni oltar sa slikom sv. Josipa. Crkva je od četnika bila zapaljena. Na mjestu današnje crkve postojala je stara kapela Sv. Josipa, koja se spominje 1787. godine.       

potravlje satric ime isusovo3. Područna crkva Imena Isusova sagrađena je od mještana Satrića 1939. godine. Na pročelju je okrugli prozorčić i natpis koji govori o godini gradnje i mještanima graditeljima crkve. Nema zvonika, nego zvono se nalazi na željeznom nosaču, postavljenom na betonsko postolje. Crkvena lađa je duga 8 i široka 7 metara. Apsida je duga 3,60 i široka 4,30 metara. Na zidovima lađe su po tri prozora, a na sakristiji su dva prozora. Oltar u apsidi je od kamena s dijelovima mramora. Na oltaru je slika Isusa Dječaka. Uz triumfalni luk postavljeni su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina. Četnici su crkvu demolirali i iznutra zapalili, a kipove Srca Isusova i Srca Marijina razbili.  

potravlje sv paskal4. Kapela Svetog Paškala nalazi se kod župne kuće, a služi za svakodnevne potrebe župnika. Sagrađena je 1967. godine po nacrtu A. Barača. U kapeli je slika sv. Paškala, rad ak. slikara Vlade Marjanovića, i Gospina slika, koju je 1727. godine darovao mještanin fra Petar Karapandža. Slika je restaurirana 1961. godine.   Četnici su kapelu 1991. godine demolirali, a svetohranište i križ na oltaru razbili.

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 10
 Prvopričesnici 15
 Krizmanici 22
 Ženidbe 2
 Sprovodi 46