Župa Uznesenja BDM - Srijane-Dolac Gornjisrijane dolac gornji uznesenje bdm

Adresa: Srijane-Dolac Gornji, 21205 Dolac Donji
Telefon: (021) 814-199

Župnik: don Tihomir Jurčić

Raspored sv. misa


Nedjeljom: u 11.00 sati u župnoj crkvi Uznesenja BDM.

Radnim danom: prema dogovoru s vjernicima.

Povijest

Župa Srijane-Dolac Gornji spada među najstarije srednjovjekovne poljičke župe. Po teritoriju koji obuhvaća ona je najveća župa u Poljicima. Prostire se od vrhova Mosora do kanjona rijeke Cetine. Najstarija naselja nastala su oko malih kraških polja po kojima su dobila imena, kao što su Gornje Polje ili današnji Gornji Dolac, pa Srijane, koje su se nekada zvale Srednje Polje ili Srednji Dolac. Zaselci su bili udaljeni od župne crkve, pa je to bio razlog da su u njima sagrađene kapele, koje su se sačuvale sve do sada.

Na području današnje župe u prošlosti su bile dvije župe: Srijane i Dolac Gornji, koje su ujedinjene u jednu župu Organskim dekretom 1849. godine, broj 76. Ta odluka glasi: «Župa Srijane ostaje sačuvana; s njom će biti ujedinjene dvije župe Dolac Gornji i Putišić koje bivaju utrnjene; kod župnika bit će jedan pomoćnik za ekskursorijalnu brigu oko duša. Ovisit će o ovoj župi naselje Trimbusi, koje od župe bivaju svedeni na izloženu kapelaniju.» Od tada župa nosi ime Srijane-Dolac Gornji. Vidjeli smo prije, kod Donjega Doca, što je bilo s Putišićima, a Trnbusi su bili izložena kapelanija do tridesetih godina 20. stoljeća, kada su ponovno dobili naslov samostalne župe. O njima će se posebno govoriti kasnije.

Kada je na ovom prostoru župa osnovana ne može se točno reći. Ona se prvi put u dokumentima spominje 1495. godine pod nazivom: Župa gornjih sela u Poljicima, ali je sigurno postojala znatno prije navedene godine. Njezine početke neki stavljaju u 12. stoljeće.  

Župna kuća sagrađena je za župnikovanja don Frane Mihanovića 1955. godine na mjestu stare, sagrađene 1831. godine, koju su kninski četnici pod vodstvom Talijana 2. listopada 1942. godine zapalili, a župnika don Franu Babiča, Slovenca, i njegovu sestru ubili. U novije je vrijeme kod župne kuće podignuta garaža i vjeronaučna dvorana.

Matične knjige R od 1873. do 1923, dva sveska; 1924. do 1947., dva sveska; V od 1858. do 1942. i U od 1829. do 1948., tri sveska, nalaze se u MU Split. Knjige R od 1900. do 1940., dva sveska; 1944. do 1949., za Putišiće, dva sveska; V od 1946. do 1949. i U od 1946. do 1949. nalaze se u MJU Srijane.

Godine 1938. u župi je bilo oko 2.012 duša, a 2001. godine bilo ih je 428 (Srijane 271, Dolac Gornji 157).

Crkve

srijane dolac gornji uznesenje bdm1. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije nalazi se na granici Gornjega Doca i Srijana. Ona je bila zajednička župna crkva za Srijane i Gornji Dolac i u vrijeme kada su to bile dvije samostalne župe, a župnici su izmjenično govorili misu svake druge nedjelje. Za nju nadbiskup Cupilli 15. srpnja 1709. godine piše da je «novo sagrađena», da je sva presvođena i da je veliki oltar u izgradnji, pa nalaže što bi trebalo učiniti. Na crkvi su bila dvoja vrata i po dva prozora na stranama lađe. Očito je da je tada crkva bila povećana, jer se zna da je na tom mjestu postojala crkva Gospina Uznesenja još daleke 1625. godine, koju spominje nadbiskup zadarski Garzadori, kao apostolski pohoditelj. Crkva je sagrađena od klesanog kamena. Njezin najstariji dio je današnja sakristija, koja se nalazi u posebnoj kapeli sa sjeverne strane lađe. Ta je kapela iz predturskog vremena. Današnji je oblik crkva dobila 1934. godine, za župnikovanja don Marka Perice. Tada je produžena za desetak metara i na njezinom pročelju sagrađen je zvonik sa završnom piramidom i biforama na katu za zvona. Crkva je obnovljena 1982. godine, za župnikovanja don Ivana Ćubelića. Tom je prigodom produžen betonski kor i postavljen oltar prema puku. Na glavnom oltaru je slika Gospina Uznesenja, rad F. Kayera. Na podnožju triumfalnog luka na posebnim postoljima nalaze se kipovi Srca Isusova i Gospin, a sa strana glavnog oltara kipovi sv. Josipa i sv. Blaža. U crkvi su stari obiteljski grobovi s natpisima na bosančici. Dužina crkvene lađe je 22, a širina 8,30, dok dužina apside iznosi 4,8 i širina 6 metara.

srijane sv luka zidine2. Crkva Svetog Luke nalazi se u Srijanima na lokalitetu Kupris, na istočnoj strani polja. Stara izvješća govore da se crkva nalazila u Selu. To je selo davno opustjelo, stanovnici su se spustili bliže Cetini, ali je sve do danas ostao izraz kod Srijančana nastanjenih uz Cetinu: «Idemo u Selo». Crkva se spominje početkom 18. stoljeća. U njoj je nekada bila bratovština i imala je nešto zemlje. Župnik don Luka Stazić 1754. godine zove je: «Sveti Luka u Selu.» U crkvi je kameni oltar prislonjen uz zid. Građena je od rustično obrađenog kamena. Na sredini pročelja nalazi se kameni okrugli prozor, a iznad pročelja je mali zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkva je ograđena kamneim zidom. Duga je 4,65 i široka 3,85 metara.  

srijane koncul sv ante3. Crkva Svetog Ante nalazi se u Srijanima, na sjevernoj strani polja u zaselku zvanom Končul. Crkva se prvi put spominje 1748. godine u vizitaciji nadbiskupa Bizze, ali je sigurno sagrađena prije toga vremena. U izvješću se kaže da crkva ima posjede i da s njom upravlja «zajednica plemenite poljičke gospode»koja stanuje u ovoj župi. To su sada knez Ivan Pavić zvani Pavišević i knez Stjepan Žuljević zvani Mikasović. Crkva je bez apside, a sagrađena je od klesanog kamena i pokrivena kamenim pločama. U njoj je oltar od kamena s kipom sv. Ante Padovanskoga. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkva je ograđena suhozidom. Duga je 7,20 i široka 5,40 metara.  

srijane radovici sv ivan krstitelj4. Crkva Svetog Ivana Krstitelja nalazi se u srijanskom zaselku Radovići. Prvi put se spominje 1748. godine i kaže se da ima jedan vinograd. Crkva je svakako sagrađena prije navedene godine. Bila je ožbukana izvana i iznutra. Crkva je obnovljena, na krov je stavljena betonska ploča i na nju kamene ploče, izvana je otučena žbuka i fugiran kamen. U crkvi je oltar od kamena sa slikom sv. Ivana. Crkva je u 18. stoljeću imala svoju bratovštinu i posjede. Duga je 8,45 i široka 5,40 metara.  

5. Kapelica Gospe od Ružarija nalazi se u Srijanima u zaselku Nečaju. To je kapelica obitelji Karaman-Žuljević. Sagrađena je od klesanog kamena. Na vrhu pročelja nalazi se kameni križ, a pokrivena je kamenim pločama. U kapelici je oltarić. Kapelica je vjerojatno podignuta polovicom 18. stoljeća, iako je vizitacije iz toga vremena ne spominju. Služila je poslije Drugog svjetskog rata za okupljanje djece na vjersku pouku i prigodne mise za starije osobe. Duga je 3,50 i isto toliko je široka.

6. Gospina kapelica na predjelu Luka u Srijanima pripada obitelji Mladina, koja se nekada zvala Živaljić. Kapelica je u zapuštenom stanju.

srijane dolac gornji sv roko7. Crkva Svetog Roka nalazi se u Soliovcu u Gornjem Docu. Crkva je sagrađena krajem 17. stoljeća, jer se spominje u popisu crkava za nadbiskupa Cosmija, a spominje je i nadbiskup Kačić 1745. godine. Sagrađena je od kamena, ali je kasnije bila ožbukana izvana i iznutra i pokrivena kamenim pločama. Na pročelju je okrugli kameni prozor, a na vrhu pročelja preslica za jedno zvono. Crkva je ograđena zidom. Crkva je u novije vrijeme obnovljena, otučena je izvanjska žbuka i zidovi fugirani. U crkvi je drveni oltar s kipom sv. Roka. Duga je 9 i široka 6,10 metara.  

srijane dolac gornji rudine sv frane8. Crkva Svetog Frane nalazi se na Rudinama. Današnja je crkva sagrađena 1937. godine na mjestu stare zavjetne crkve, koja je bila sagrađena 1745. godine. Stara je crkva imala dimenzije 5 x 4,5 metra. Kada je od lipnja do kolovoza 1783. godine harala kuga kapela je bila spaljena. Današnja je crkva duga 10 i široka 7,60 metara. Apsida je duga 3,80 i široka 5 metara. Na sredini pročelja je prozor u obliku križa. Zvonik je na preslicu za 2 zvona. Crkva je sagrađena od klesanog kamena. Kod crkve je 1962. godine podignuto groblje. Crkva je temeljito obnovljena prigodom 50. boljetnice gradnje 1987. godine, za župnikovanja don Mate Lekića.  

srijane vela njiva sv nikola9. Crkva Svetog Nikole Biskupa nalazi se u Veloj Njivi, nedaleko od kanjona Cetine kod brane Prančevići. Gradnja je završena i crkva blagoslovljena 17. kolovoza 2002. godine. Crkvu su podigli mještani Vele Njive za svoje vjerske potrebe i kao spomen na poginule branitelje u Domovinskom ratu. Crkva je betonska građevina, sva obložena kamenom, s apsidom i zvonikom na preslicu s jednim zvonom. Pored crkve podignut je granitni spomenik s imenima deset poginulih branitelja u Domovinskom ratu iz Gornjih Poljica. Crkva je duga 10,50 i široka 5,60 metara.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 4
 Prvopričesnici 9
 Krizmanici 12
 Ženidbe 1
 Sprovodi 22