Ženidba

Ženidbeni savez, kojim muškarac i žena ulaze u intimno zajedništvo života i ljubavi, utemeljenje i obdaren vlastitim zakonima od Stvoritelja. Po svojoj je naravi ženidba određena na dobro bračnih drugova, te za rađanje i odgoj potomstva. Ženidba među krštenima podignuta je od Krista Gospodina na dostojanstvo sakramenta. Sv. Pavao kaže: “Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu... Otajstvo je to veliko, smjeram na Krista i Crkvu” (Ef 5, 25.32). Sakrament ženidbe je znak jedinstva Krista i Crkve. On daje zaručnicima milost da se međusobno ljube onom ljubavlju kojom Krist ljubi svoju Crkvu: milost sakramenta usavršuje ljudsku ljubav bračnih drugova, utvrđuje njihovo nerazrješivo jedinstvo i posvećuje ih na putu prema vječnom životu.

Ženidba se sklapa privolom obiju strana, to jest slobodnim očitovanjem njihove volje da se međusobno potpuno daruju, kako bi živjeli u savezu vjerne i plodne Ijubavi. Budući da ženidba uvodi supružnike u javni život Crkve, dolično je i potrebno da njeno slavlje bude unutar liturgijskog slavlja, u prisutnosti svećenika (župnika ili ovlaštenog zamjenika), svjedoka i zajednice vjernika.

Jedinstvo, neraziješivost i otvorenost plodnosti su bitna svojstva ženidbe. Mnogoženstvo i promiskuitet su nespojivi s bračnim jedinstvom, rastava odjeljuje ono što je Bog sastavio; odbacivanje plodnosti osiromašuje brak njegova najdragocjenijeg dara, djeteta. Nova ženidba rastavljenih, dok živi zakoniti bračni drug, protivi se naumu i zakonu Božjem naučavanom od Krista. Oni koji su ponovo sklopili građanski brak, a još su u sakramentalnoj ženidbenoj vezi, ne mogu pristupati euharistijskoj pričesti jer se nalaze u stanju koje se objektivno protivi Božjem zakonu.

Obitelj je ozračje u kojem djeca primaju prvi navještaj vjere. Obiteljski dom je s punim pravom nazvan domaća Crkva, zajednica milosti i molitve, škola ljudskih kreposti i kršćanske Ijubavi. Spasenje osoba i ljudske zajednice usko je povezano sa sretnim stanjem bračne i obiteljske zajednice.

Kad se govori o sakramentu ženidbe, misli se na vjenčanje u crkvi.

Bog je ženidbu ustanovio na početku svijeta kad je stvorio muškarca i ženu. Krist je tu božansku ustanovu uzdigao na dostojanstvo sakramenta. Kršćanska ženidba je jedinstvena, nerazrješiva i sveta. Zaručnici pristupaju sakramentu ženidbe jer se vole, jer žele biti sretni i zadovoljni i jer žele roditi i odgajati djecu. Po ovom sakramentu Duh Sveti čini da, kao što je Krist ljubio Crkvu i sebe predao za nju, tako i kršćanski supruzi, u jednakom dostojanstvu, nastoje hraniti i njegovati svoj brak u međusobnom predanju i s nepodijeljenom ljubavlju što struji iz božanskog izvora ljubavi; združujući tako božansko i ljudsko. Oni ustraju u vjernosti, u dobru i zlu, i tijelom i dušom, isključujući svaki preljub i rastavu. Sklapanje kršćanske ženidbe označava također i polazak na novu etapu životnoga puta, koja je obilježena intimnim zajedništvom života i ljubavi, u zajedništvu s Bogom. Onu ženidbenu privolu što je zaručnici očituju svjesno, slobodno i na zakoniti način pred svjedocima i službenikom Crkve, Bog prihvaća i milosno blagoslivlja. To što je na takav način započeto, na isti način može i trajati.

Pravo njegovanje bračne ljubavi i cijela narav obiteljskog života, ne zanemarujući ostale svrhe braka, idu za tim da kršćanski supruzi budu odlučno spremni surađivati s ljubavlju Stvoritelja i Spasitelja, koji po njima iz dana u dan povećava i obogaćuje svoju obitelj. Stoga, uzdajući se u božansku providnost i njegujući duh žrtve, proslavljuju Stvoritelja i teže savršenstvu u Kristu kada, s velikodušnom ljudskom i kršćanskom odgovornošću, ispunjavaju zadaću rađanja potomstva.

Dalja priprava na sakrament ženidbe traje još od krštenja i odrastanja u obitelji.

Da bi se mogli vjenčati, zaručnici trebaju biti prikladno poučeni o sakramentu ženidbe, njegovim dobrima i bitnim svojstvima. Kako bi se olakšala ta priprava, organiziraju se prigodni tečajevi priprave na kršćanski brak (zaručnički tečajevi). Svi su zaručnici pozvani sudjelovati na zaručničkom tečaju i o tome donijeti potvrdu svome župniku u župi gdje se kane vjenčati. U iznimnim i opravdanim slučajevima, i uvijek u dogovoru sa vjenčateljem, moguće je pristupiti vjenčanju i bez sudjelovanja na zaručničkom tečaju, ali u tom slučaju će prikladnu pripravu obaviti vjenčatelj.

Neposrednu pripravu na ovaj sakrament zaručnici će imati sa svojim župnikom ili vjenčateljem. On će ih poučiti o svemu što je potrebno i zajedno s njima proći obred kako bi ga razumijeli i na pravi način u njemu sudjelovali.

Preporuča se zaručnicima da kroz dane uoči vjenčanja pristupe sakramentu ispovijedi i pričesti.

Potrebno je i pronaći dva svjedoka koji će na dan vjenčanja moći potpisom posvjedočiti da su zaručnici sklopili ženidbu. Oni moraju biti punoljetni i sposobni služiti se razumom, ali ne moraju biti vjernici. Dobro je na vrijeme upozoriti vjenčatelja ukoliko se svjedoci za vrijeme slavlja ženidbe neće moći pričestiti.

Također treba pribaviti i svu potrebnu dokumentaciju o čemu će riječi biti u donjim linkovima.

Prije sklapanja ženidbe mora biti sigurno da se ništa ne protivi njezinu valjanom i dopuštenom sklapanju.

1. Životna dob. Muška osoba prije navršene 16. godine, a ženska osoba prije navršene 14. godine ne mogu sklopiti valjanu ženidbu.

2. Impotencija. Potpuna i trajna nesposobnost za spolni čin (impotencija nije neplodnost!).

3. Prijašnja veza. Prethodno valjano sklopljena ženidba s nekom drugom osobom.

4. Različitost vjeroispovijesti. Kada kršteni katolik pokuša sklopiti ženidbu s nekrštenom osobom (moguće je zatražiti oprost .

5. Sveti redovi. Osobe koje su primile svete redove.

6. Vječni zavjeti čistoće. Osobe vezane javnim doživotnim zavjetom čistoće u redovničkoj ustanovi.

7. Otmica. Ženska osoba oteta u svrhu sklapanja ženidbe.

8. Brakoubojstvo. Ubojstvo ili sudjelovanje u ubojstvu vlastitog supružnika ili supružnika osobe s kojom se želi sklopiti ženidba.

9. Krvno srodstvo. Krvne veze u bilo kojem stupnju prave linije ili u drugomu stupnju pobočne linije.

10. Srodstvo. Tazbina u pravoj liniji čini ženidbu nevaljanom u svakomu stupnju. (Na primjer, očuh ne može oženiti svoju pokćerku, ali muškarac može oženiti sestru svoje pokojne žene.)

11. Javna ćudorednost. Kada nevjenčana osoba, koja živi u javnomu priležništvu s nekim, želi sklopiti brak s bliskim srodnikom osobe s kojom živi, ako je njihovo srodstvo u prvomu stupnju prave linije. Na primjer, žena koja živi s muškarcem ne može se udati niti za oca niti za sina te osobe.

12. Posvojenje. Ne mogu međusobno valjano sklopiti ženidbu oni koji su vezani zakonskim srodstvom, nastalim iz posvojenja, u pravoj liniji ili u drugomu stupnju pobočne linije.

Budući da je ženidba sakrament, može ga primiti samo krštena osoba, koja je poučena u vjeri te je primila i ostale sakramente inicijacije (ispovijed, pričest i krizmu).

U iznimnim slučajevima Crkva dopušta mješovitu ženidbu između krštene i nekrštene osobe ili između katolika i pripadnika druge kršćanske denominacije, za što se traži oprost/dopuštenje koji daje Ordinarij, uz obećanje kršćanskog odgoja djece od strane katoličke strane. Ako je takav slučaj, župnika treba obavijestiti odmah kad se dogovara datum vjenčanja kako bi se moglo ishodovati potrebne dozvole. Zaručnici također trebaju obavijestiti župnika kod prvog susreta ako je netko od njih već bio u ženidbenoj vezi, ili ako postoji neka druga zapreka ili zabrana.

Ako nemaju potrebne sakramente, a zaručnici žele zasnovati sakramentalni brak, trebaju se barem jednu godinu unaprijed javiti župniku koji će ih uputiti na tečaj uvođenja u vjeru za odrasle.

Crkveni zakonik propisuje: Katolici koji još nisu primili sakrament potvrde (krizme) neka ga prime prije sklapanja ženidbe, ako je to moguće bez velike poteškoće.

Sakrament ženidbe je, pravno gledajući, ugovor. Stoga je, za razliku od drugih sakramenata, potrebno pripremiti i pažljivo pregledati dokumentaciju.

Zaručnici će na vrijeme (barem mjesec dana prije vjenčanja) svome župniku/vjenčatelju dostaviti:

  • Originalne krsne listove koji nisu stariji od šest mjeseci. Ako su na stranom jeziku, moraju imati latinsku inačicu ili službeni prijevod. Krsni list ne mora donositi onaj zaručnik/zaručnica koji sklapa vjenčanje u župi gdje je kršten. Krsni listovi su dokaz slobodnoga stanja za sklapanje ženidbe;
  • Potvrdu o primljenoj krizmi (ako slučajno nije ubilježena u krsnom listu);
  • Potvrdu o sudjelovanju na tečaju priprave za brak;
  • Ako još nisu građanski vjenčani: Prema Ugovorima između Svete Stolice i RH, vjerski oblik sklapanja ženidbe je priznat i pred građanskim pravnim područjem ukoliko se ispoštuju predviđene odredbe. Zaručnici će se javiti u nadležni Matični ured kojemu je potrebno dostaviti: osobnu iskaznicu (ili u nekim slučajevima i rodni list i domovnicu) te preslik osobnih iskaznica svjedoka (tzv. kumova). U Matičnom uredu zaručnici će dobiti dva primjerka Potvrde o pretpostavkama za sklapanje braka u vjerskom obliku koje onda trebaju donijeti u župni ured;
    Popunjenu i na dan vjenčanja potpisanu potvrdu župnik dostavlja Matičnom uredu. Tako sakrament ženidbe ima i civilne učinke od dana sklapanja.
  • Ako su već sklopili građanski brak: Originalni vjenčani list ili Izvod iz Matične knjige vjenčanih;

U izvanrednim okolnostima (npr. mješovita ženidba, prethodna ženidba) ili u slučaju postojanja kakve ženidbene zapreke, vjenčatelj će uputiti zaručnike koju sve dokumentaciju još trebaju pripraviti.

Ako se zaručnici žele vjenčati pred svećenikom koji nije iz te župe, to treba napomenuti odmah kod rezervacije termina.

Novčana taksa za vjenčanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji iznosi 200 kuna (+50 kuna ako se slavi pod misom).

Važno je na vrijeme upitati župnika i za načine organiziranja ukrašavanja crkve cvijećem, liturgijske glazbe za vrijeme obreda te čišćenja.

Važno je na vrijeme dogovoriti mjesto i vrijeme sklapanja ženidbe s mjesnim župnikom, poštujući običaje župe i mogućnosti župnika.

Uobičajeno je da se zaručnici vjenčaju u svojoj župnoj crkvi (bilo zaručnika, bilo zaručnice). Ako se žele vjenčati u nekoj drugoj župi, bit će potrebno da od svoga vlastitoga župnika pribave obrazac "Dopuštenje vjenčanja izvan vlastite župe". Župnik ne mora prihvatiti slavljenje ženidbe ako nijedno od zaručnika nije s područja njegove župe.

U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji ženidba je dopuštena isključivo u župnim crkvama, uz iznimku onih crkava u kojima se uobičajeno slavi ženidba, a nisu župne crkve. Strogo je zabranjena ženidba izvan crkvenoga prostora.

U vremenu korizme i došašća, zaručnici će voditi računa o dostojanstvu toga liturgijskog vremena i manjem obliku vanjskoga slavljenja. Na Veliki petak i subotu nisu dopuštena vjenčanja.

Zbog svega gore navedenoga, treba na vrijeme voditi računa o dogovoru s mjesnim župnikom.

Kako smo gore i naveli, dva svjedoka će na dan vjenčanja potpisom posvjedočiti da su zaručnici sklopili ženidbu. Oni moraju biti punoljetni i sposobni služiti se razumom, ali ne moraju biti vjernici.

Dobro je na vrijeme upozoriti vjenčatelja ukoliko se svjedoci za vrijeme slavlja ženidbe neće moći pričestiti.

Prigodom fotografiranja treba imati na umu da je crkva prostor koji traži poštovanje i dolično ponašanje. O tome valja upozoriti i fotografe i snimatelje. Za vrijeme obreda fotografi trebaju ostati diskretni i ne ometati svećenika i mladence tijekom čina vjenčanja. Nije im dopušteno hodanje po svetištu (oko oltara). To vrijedi i za ostale.

Ženidba se može slaviti unutar ili izvan slavlja svete mise. 

Kada se iz nužde ili prikladnosti ne slavi misa ili kad vjenčanje predvodi đakon, uzima se ovdje opisani red:

U određeno vrijeme služitelj, s albom, ili roketom, i bijelom ili blagdanskom štolom ili i plaštem iste boje, s poslužnicima dođe na vrata crkve, prima mladence i ljubazno ih pozdravlja. Zatim se u ophodu ide k oltaru: sprijeda idu poslužnici, slijedi služitelj, zatim mladenci. Za to vrijeme izvodi se ulazna pjesma. Ili, ovisno o prigodi i običaju: Služitelj s poslužnicima dođe na mjesto pripravljeno za mladence ili na svoje sjedalo. Kada mladenci stignu na svoje mjesto, služitelj ih prima i ljubazno pozdravlja.

Služitelj pristupa k oltaru, pozdravlja ga dubokim naklonom i iskazuje mu počast poljupcem. Zatim ide na sjedalo. Tada učini znak križa i pozdravi nazočne.

R. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
O. Amen.

R. Milost vam i mir od Boga Oca i od Gospodina našega Isusa Krista.
O. I s duhom tvojim.

Zatim se obraća mladencima i nazočnima da im duh raspoloži za slavljenje ženidbe, ovim ili sličnim riječima:
I. i I., Crkva se s vama raduje i velikodušno vas prima zajedno s vašom rodbinom i prijateljima na dan kada pred Bogom, našim Ocem zasnivate novu zajednicu cijeloga života. Uslišio vas Gospodin u dan vaše radosti. Poslao vam pomoć s neba i čuvao vas. Udijelio vam prema vašemu srcu i uslišio sve vaše molbe.

Zatim raširenih ruku govori ovu molitvu:
Usliši, Gospodine, naše ponizne molbe
i na ove svoje sluge I. i I. dobrostivo izlij svoju milost.
Jer se pred tvojim oltarom združuju,
neka se utvrde u uzajamnoj ljubavi. Po Kristu.


SLUŽBA RIJEČI

Ovdje su predložena dva čitanja s psalmom. Mogu se uzeti i tri čitanja, od kojih prvo neka bude iz Staroga zavjeta, a u vazmeno vrijeme iz Otkrivenja. Uvijek neka se izabere barem jedno čitanje koje izričito govori o ženidbi.

Prvo čitanje 1 Kor 12,31 — 13,8a

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Čeznite za višim darima!
A evo vam puta najizvrsnijega!
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske,
a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva i sve spoznanje;
i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao,
a ljubavi ne bih imao – ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak
i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže,
a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 102 (103), 1-2. 8 i 13. 17-18a.

Vječna je ljubav njegova.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstva njegova.

Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Kako je otac nježan prema djeci,
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

I ljubav je Gospodnja vječna
nad onima što ga se boje,
i njegova pravda nad sinovima sinova,
nad onima što Savez njegov čuvaju.


Pjesma prije evanđelja 1 Iv 4, 16

(Aleluja!) Tko ostaje u ljubavi,  u Bogu ostaje, i Bog u njemu

Evanđelje  Mk 10, 6-9

Čitanje svetog Evanđelja po Marku.

U ono vrijeme reče Isus:
Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.
Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«

Riječ Gospodnja.

Nakon čitanja evanđelja svećenik u homiliji iz svetog teksta izlaže otajstvo kršćanske ženidbe, dostojanstvo bračne ljubavi, milost sakramenta i zadaće supruga, vodeći ipak računa o raznim okolnostima vezanim za pojedine osobe.


SLAVLJENJE ŽENIDBE

Svi ustanu. Služitelj se obraća mladencima ovim ili sličnim riječima:
Predragi, došli ste u crkveni dom da pred služiteljem Crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite ženidbu.
Krist obilno blagoslivlje vašu bračnu ljubav. On vas je već posvetio svetim krstom, a sada vas obogaćuje i krijepi osobitim sakramentom da budete jedno drugomu trajno vjerni i da prihvatite ostale bračne dužnosti. Zato vas pred Crkvom pitam o vašoj namisli.

Tada ih služitelj pita o slobodi, o vjernosti te o prihvaćanju i odgoju djece, a oni odgovaraju svatko za se.
I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?

Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?

Sljedeće pitanje može se izostaviti, ako su mladenci već u godinama:
Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?

Služitelj ih pozove da izraze privolu:
Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Muškarac veli:
Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Žena veli:
Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Zatim služitelj dobivši privolu rekne zaručnicima:
Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja.

Služitelj pozove prisutne na hvalu Boga: Blagoslivljajmo Gospodina.
Svi odgovore: Bogu hvala.


BLAGOSLOV I PREDAJA PRSTENOVA

Svećenik veli: Blagoslovio Gospodin ove prstene što ćete ih jedno drugomu predati u znak ljubavi i vjernosti.
Svi odgovore: Amen.

Ako je zgodno, služitelj prstene poškropi i preda zaručnicima.

Zaručnik prsten namijenjen zaručnici stavi zaručnici na prstenjak, govoreći ako je zgodno:
I., primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Isto tako i zaručnica prsten namijenjen zaručniku stavi zaručniku na prstenjak, govoreći ako je zgodno:
I., primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Tada cijela zajednica može izvesti himan ili hvalospjev.


SVEOPĆA MOLITVA

Služitelj uvodi u molitvu:
Predraga braćo i sestre, razmišljajući o osobitom daru milosti i ljubavi kojim se Bog udostojao dovršiti i posvetiti ljubav naše braće I. i I., preporučimo ih Gospodinu:

Da Kristovi vjernici I. i I., sada svetom ženidbom združeni, uzmognu radovati se u trajnom zdravlju duše i tijela, molimo te. (Gospodine, usliši nas.)
Da im udijeliš savršenu i plodnu ljubav, mir i potporu te da daju dobro svjedočanstvo o kršćanskom imenu, molimo te.
Da kršćanski puk iz dana u dan napreduje u kreposti, a svima koji se nađu u različitim potrebama udijeliš pomoć nebeske milosti, molimo te.
Da svim bračnim drugovima ovdje nazočnima Duh Sveti obnovi sakramentalnu milost, molimo te.
Za sve članove naših obitelji koji su se preselili iz ovoga svijeta i za sve pokojne, molimo te.

Zaključna molitva se izostavlja. Ako će se dijeliti sveta pričest, nastavlja se odmah sa ženidbenim blagoslovom. Ako se pak ne mora dijeliti sveta pričest, slijedi Oče naš.


ŽENIDBENI BLAGOSLOV

Zaručnici ostanu na svojemu mjestu i kleknu. Služitelj nastavlja sklopljenih ruku:
Sada smjerno zazovimo Božji blagoslov nad ove zaručnike: da ih Bog koji ih je obdario sakramentom ženidbe blagohotno prati svojom pomoću.

Svi se kratko u šutnji pomole. Zatim služitelj, stojeći okrenut prema zaručnicima ispruži ruke nad njih i govori sljedeću molitvu. U posljednjem stavku molitve riječi u zagradama mogu se izostaviti ako se čini da to okolnosti savjetuju, npr. ako su zaručnici već u godinama.

Bože, ti si svojom moćnom snagom
sve od ničega stvorio,
ti si svemiru početke rasporedio
i čovjeka si na sliku svoju sazdao:
stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene,
da više i ne budu dva, nego jedno tijelo;
učiš da nikad nije dopušteno razvrći
ono što se tebi svidjelo kao jedno sazdati.
Bože, ti si tako uzvišenim otajstvom bračnu vezu posvetio,
i u ženidbenom si savezu predoznačio
sakrament Krista i Crkve.
Bože, u tebi se žena s mužem združuje,
a njihova zajednica, u počecima uređena,
obdaruje se onim blagoslovom što ga jedinog
ne izbrisa ni kazna istočnoga grijeha ni kazna potopa.
Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji,
u bračnu zajednicu združeni,
ištu zaštitu tvoga blagoslova:
pošalji nad njih milost Duha Svetoga
da, ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima,
ostanu vjerni u bračnom savezu.
Bila u službenici tvojoj I. milost ljubavi i mira
i znala uvijek nasljedovati svete žene
što im Pisma pohvale kazuju.
Neka se srce muža u nju uzdaje,
neka je drži sebi ravnom družicom,
subaštinicom života milosti;
neka joj dužnu čast iskazuje
i uvijek je ljubi onom ljubavlju
kojom je Krist ljubio svoju Crkvu.
A sada te, Gospodine, molimo
da ovi tvoji sluge ostanu postojani u vjeri i zapovijedima
i neka ih, vezane jednom ljubavlju, resi neporočan život;
utvrđeni snagom evanđelja,
neka pred svima budu dobri Kristovi svjedoci;
(bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina;
oboje vidjeli sinove sinova svojih)
i, dostigavši najzad željenu starost,
stigli u život blaženih i u nebesko kraljevstvo.
Po Kristu Gospodinu našem.

Svi odgovore: Amen.

Zatim, ako se ne mora dijeliti sveta pričest, služitelj odmah blagoslovi narod govoreći:

R. I sve vas ovdje okupljene blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin  i Duh Sveti.
O. Amen.

Pohvalno je da se slavlje završi prikladnom pjesmom.
Nakon svršetka obreda mladenci, svjedoci i služitelj potpisuju čin sklapanja ženidbe. Potpis može biti ili u sakristiji ili pred narodom; neka ipak ne bude na oltaru.