Župa sv. Ivana Krstitelja - Grabgrab sv ivan krstitelj

Adresa: 21242 Grab
Telefon: (021) 828-064

Župnik: fra Duško Botica

Raspored sv. misa


Nedjeljom kroz cijelu godinu:
Jabuka: u 8.15 sati;
Velić: u 9.30 sati;
Grab: u 11.00 sati.

Radnim danom sveta misa je u Grabu u 7.30 sati.

Povijest


Župi Grab danas pripadaju sela: Grab, Jabuka. Podi, Krivodol i Velić. Nekada su joj pripadala i sela: Čačvina i Voštane. Na nekoliko lokaliteta na području župe pronađeni su ostaci iz starohrvatskog razdoblja. Na Grebčinama, kod današnje škole, pronađeni su ostaci starohrvatskog pletera. Sam naziv lokaliteta «Grebčine» govori o starom groblju (greb – grob – groblje). Ostataka iz istog razdoblja pronađeno je i na današnjem groblju. Prema tome, uz potok Grab koji obiluje vodom, nekada je bilo naselje. I u selu Veliću pronađeni su ostaci starokršćanske crkve, što govori o ranom postojanju kršćanstva na ovom području.

Sve to govori da je područje današnje župe bilo naseljeno u kasnoantičkom i starohrvatskom vremenu.  

Župa je naseljena novim stanovništvom koje se doselilo iz Hercegovine u vrijeme Malog rata, koji je završio mirom u Požarevcu 1718. godine po kojemu je područje s lijeve strane Cetine bilo oslobođeno  i pripalo Mletačkoj Republici, a granica prema Turskoj sa Sinjskog polja prebačena je na vrhove  Kamešnice.  Poslije toga vremena formirana je župa koja je pripadala franjevačkom samostanu u Živogošću, što potvrđuje da je doseljeno stanovništvo bilo iz Hercegovine. Tek je 1968. godine župa pripala sinjskom samostanu.  

Današnja župna kuća je novogradnja, suvremeno opremljena, a sagrađena je za župnikovanja fra Ivana Jukića 1985. godine. Nalazi se iza apside župne crkve. Stara kuća nalazi se ispred crkve, na rubu groblja, a sagrađena je 1958. godine. Ona je u posljednje vrijeme obnovljena, a prizemlje je preuređeno za mrtvačnicu.

Matične knjige R od 1857. do 1946., pet svezaka; V od 1885. do 1948., dva sveska; U Od 1835. do 1947., četiri sveska, nalaze se u MJU Grab. Knjiga V od 1835. do 1857. nalazi se u DAS. U NAS nalaze se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1941. godine.

Godine 1938. godine u župi je živjelo 2.789 stalnih stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1.562.

Crkve

grab sv ivan krstitelj1. Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja sagrađena je od klesanog kamena 1874. godine. Ona je jednobrodna građevina s apsidom i zvonikom na pročelju. U svetištu, iza glavnog oltara smještena je sakristija, a s prednje strane je barokni mramorni oltar. Iznad svetohraništa postavljena je 2001. slika na platnu s likom sv. Ivana Krstitelja i panoramom sela, rad domaćeg umjetnika Josipa Delića. U lađi s desne strane je mramorni oltar Gospe Žalosne sa slikom, domaći rad, a s lijeve strane je drveni oltar sv. Ivana Krstitelja, također domaći rad. Na zidu lađe visi drveni barokni križ. Kamenica za blagoslovljenu vodu vjerojatno je iz stare crkve. Prije izgradnje današnje župne crkve na groblju je bila stara crkva, također posvećena istom svecu. Ona je bila sagrađena poslije oslobođenja od Turaka, dakle, poslije 1720. godine. Sve do 1750. godine bila je pokrivena ševarom. Te su godine bile nabavljene kamene ploče kojima je kasnije pokrivena. Imala je visoki zvonik na preslicu. Tako o njoj izvješćuje, prigodom svoje vizitacije, nadbiskup Pacifik Bizza 1750. godine.  

grab velic gospa od ruzarija

 

2. Crkva Gospe od Ružarija je područna crkva u selu Veliću. To je mala presvođena građevina. Godine 1750. nadbiskup Bizza spominje u Veliću kapelu Gospe od Sedam Žalosti, koja se od 1789. godine naziva kapela Gospe od Ružarija. U njoj se nalazila lijepa Gospina slika.  Godine 1938. u blizini stare kapele započela se graditi nova crkva. Dolaskom rata gradnja je prekinuta i ponovno je nastavljena i dovršena za župnikovanja fra Ivana Jukića 1978. godine.  

grab jabuka gospa od zdravlja

 

3. Crkva Gospe od Zdravlja je područna crkva u Jabuci. Građena je od 1901. do 1908. godine. Nalazi se na brežuljku pa je vidljiva sa svih strana. Godine 1934. bila je produžena, a 1975. godine iznad pročelja postavljen je zvonik na preslicu za jedno zvono.   

 

grab gospa sinjska kapelica

4. Kapelica Gospe Sinjske je usputna kapelica podignuta iz pobožnosti prema Gospi Sinjskoj. Nalazi se pored ceste u Grabu.

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 15
 Prvopričesnici 16
 Krizmanici 33
 Ženidbe 5
 Sprovodi 22